2024

YENİKÖY PANAYİA RUM ORTODOKS KİLİSESİ VE MEKTEBİ VAKFI 

 

 

3’üncü ULUSLARARASI NİKOLAOS MANGİNAS FOTOĞRAF YARIŞMASI 

‘HERKES İÇİN SU’ KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

1. Yarışmanın Adı: 

 

3’üncü ULUSLARASI ‘NİKOLAOS MANGİNAS’ FOTOĞRAF YARIŞMASI

 

2. Yarışmanın Konusu ve Amacı:

HERKES İÇİN SU

 • Yer küremizin her geçen gün daha da ısınması ile birlikte su dünyamız için ciddi bir
  tehdit konusudur. Suya erişmek ve suyu paylaşabilmek bugün birçok katmanlarda ve
  toplumlarda imkânsız hale gelmektedir. Dünyamız büyük bir tehdit altında. Susuzluk
  yüzünden kimi zaman çorak arazilerde hayvan neslinin devamı zora giriyor. Kuraklık
  yüzünden tarım ekonomisi çıkmazın içine giriyor. Bugün dünyanın birçok yerlerinde çatlamış
  toprakların görüntülerine erişmek mümkün. Suya erişebilmenin yolları ciddi bir sorun.
  Politikaları ilgilendiren bu sorun kimi zaman yerel örgütlenme yöntemi ile çözüm
  bulabilmektedir. Tüketim yanlışlıkları, suyun kaynaklarının hoyratça kullanılması bu önemli
  tehdit. Ayrıca eğitim kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında bu konuda bazı teşvik
  çalışmaları yapılsa da bu yetersiz.
  Yarışmamızın konusu gezegenin tehdit unsurunun fotoğraf sanatı ile anlatılmasıdır.
  Sizleri “HERKES İÇİN SU” temalı Nikolaos Manginas 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışmasına
  katılmaya davet ediyoruz.

 

3. Yarışma Organizasyonu:

 • Yarışma, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı (bundan sonra
  DÜZENLEYİCİ KURUM olarak anılacaktır) tarafından ve Türkiye Fotoğraf Sanatı
  Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır.
 • Yarışmaya en az bir fotoğrafla katılan kişi bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır.

 

4. Yarışma Kategorileri:

 • Yarışma; Dijital Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek kategoridir. Renkli veya
  Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

5.Yarışma Koşulları:

 • a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
  b. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri, yarışma sorumlusu ve TFSF Yarışma Temsilcileri ile
  birinci dereceden yakınları dışında, amatör ve profesyonel 18 yaşından büyük tüm
  fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam
  eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
  c. Her katılımcı en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya
  katılabilir.
  d. Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan TFSF onaylı başka
  herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir
  kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar
  katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma
  organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil
  etmez.
  e. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları,
  kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı
  değiştirilmemiş olmalıdır
  f. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile
  çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul
  edilmeyecektir.
  g. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
  3 / 7
  Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm
  izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Bir drone’u bir kişi kullanmalıdır.
  h. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik
  fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla
  yarışmaya kabul edilir.
  i. Bu yarışmaya, yapay zeka ile oluşturulan fotoğraflar kabul edilmez. Gönderilen
  eserlerin, telif hakkını elinde bulunduran kişi tarafından tüm bölümlerinin fotoğraflanması
  gerekmektedir. Bu kurala uymayanlar TFSF tarafından ömür boyu men cezası alacaktır.
  j. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak
  işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu
  kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında
  bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması
  gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının
  çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın
  organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun'a uygun şekilde aktarılmayan
  fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.
  k. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
  izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya
  kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve
  değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali
  sayılır.
  l. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası
  Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları
  Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının
  elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır.
  Bu durum diğer katılımcıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül
  almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının
  ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade
  edilir.
  m. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla katılımcı, TFSF üyesi federe dernek
  üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde
  TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır;
  TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının
  kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı
  vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda
  katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde
  teşhir edilir.
  n. TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi)
  muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye
  edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF
  sorumlu değildir.
  o. Katılımcılar, sergileme ve satın alma hariç, ödül grubundan en fazla bir ödül alma
  hakkına sahiptir.
  p. Düzenleyici; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların
  yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
  q. Düzenleyici kurum; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az
  sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
  r. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir
  kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da
  4 / 7
  erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
  Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda
  şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü
  değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta
  öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

 

6. Telif (Kullanım) Hakkı:

 1.  
 • a. Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma
  uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte
  düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma
  satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.
 • b. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların
  yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
  21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü
  maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci
  maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim
  mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet,
  görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların
  tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik
  düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin (katılımcının) ismi
  kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının
  ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul
  eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi (katılımcı) ile birlikte düzenleyici
  kuruma ait olacaktır.
 • c. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi (katılımcı), işbu şartnamede belirtilen
  ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan
  verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
  engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca
  hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi,
  manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • d. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
  olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt
  eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya
  çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • e. Eser Sahibi (katılımcı), eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu
  eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden
  devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin
  (katılımcının) kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.
 • f. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat
  eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine,
  fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı
  kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
  sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • g. Ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğraflar düzenleyici
  kurumun web sitelerinde ve TFSF’ye ait https://sonuc.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde,
  aynı zamanda düzenleyici kurum ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter,
  Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde
  yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2024 ile düzenleyici
  kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket
  olarak da kullanılabilecektir.
 • h. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan)
  5 / 7 gün sonra otomatik olarak silinecektir.

 

7. Diğer Hususlar

 • a. Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda, en az 1080p: 1920×1080
  piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesinde veya en az 1m en fazla 2.5 m diyagonal
  uzunlukta bir ekranda veya 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi
  olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.
 • b. Yarışmanın ödülleri (belirtilen net tutar), yarışma başvuru onay bedeli, seçici kurul
  üyeleri huzur hakkı ve TFSF Yarışma Temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri
  düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen maddi ödüller, Ödül
  Töreninde elden teslim edilebileceği gibi, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel
  banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Hak
  sahibinin ödülü elden teslim almadığı veya kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve
  düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç
  bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı
  durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • c. Yarışma ödülleri; yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma
  Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine teslim edilecektir. Mücbir sebeplerle ödül töreni
  yapılamaz ise web siteleri üzerinden durum duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara
  ödülleri elektronik bankacılık aracılığı ile verilecektir.
 • d. Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve katalog gönderimi konusunda elinden
  geldiğince titiz davranır, ancak posta gönderimi sırasında doğabilecek hasarlardan
  sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu
  şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul
  ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici
  kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • e. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum,
  Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf
  Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • f. Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
  fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul
  edip onaylamış sayılırlar. Bu şartname, katılımcının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle
  yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

8. Eserlerin Gönderilmesi/Yüklenmesi

 • a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
  gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi
  http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme / yükleme
  yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • c. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
  katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların teknik özellikleri, boyutlandırma ve isimlendirme
  işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • e. Yarışmaya katılacak fotoğraf(lar), 72-350 DPI çözünürlükte JPG/JPEG formatında
  kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Aksi
  durumda veya EXIF bilgilerinin bozulmuş olması durumunda, sistem fotoğraf(lar)ın
  yüklenmesine izin vermeyecektir.
 • f. Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”,
  6 / 7
  “Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi ilgili alanlara yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının
  beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır. Bir fotoğrafa verilen ismin aynı
  fotoğraf ismiyle kullanılması önerilir.
 • g. Üyelik ve katılım ile ilgili yardım için https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss linkine
  başvurulabilir. İletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır.
 • h. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum
  sorumlu olmayacaktır.

9. Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):

Alberto MODİANO (Fotoğraf sanatçısı)
 Berge ARABİAN (Fotoğraf sanatçısı, Yazar)
 GİANNİS SOULİS (Reklam Fotoğrafçısı, Görüntü Yönetmeni)
 Nikos KASSERİS (Fotoğrafçı/Yayıncı)
 Murat GERMEN (Mimar, Fotoğraf sanatçısı)

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır. Toplantı tarihinde 3 (üç)
seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta
ertelenir.

Seçici Kurul değerlendirmesi iki turlu, ilk turu TFSF kurallarına uygun ÇEVRİMİÇİ
PUANLAMA usulüyle ve ikinci / final turu yüz yüze yapılacaktır. Mücbir sebeplerle Seçici
Kurul Üyelerinin bir araya gelememesi durumunda, final turu video konferans ile yapılacaktır.

10. TFSF Yarışma Temsilcisi: Duygu Nazire KAŞIKCI

Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda TFSF yarışma temsilcisi bulunacaktır.
Yarışma final turu sonlandığında değerlendirme tutanağı TFSF Yarışma Temsilcisi tarafından
hazırlanır. En az 3 nüsha alınarak; biri düzenleyici kuruma, biri TFSF’ye teslim edilir, biri
yarışma temsilcisinin gözetiminde saklı tutulur.

11. Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 18/03/2024
Son Başvuru (Yükleme) Tarihi : 18/10/2024 23:00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi : 30/10/2024
Sonuç Bildirim Tarihi : 05/11/2024
Sergi ve Ödül Töreni Yer ve Saat : 30/11/2024 (Yer ve saat duyurulacaktır.)

12. Ödüller-Sergilemeler:

Birincilik : TFSF Altın Madalya + 30.000 TL
İkincilik : TFSF Gümüş Madalya + 20.000 TL
Üçüncülük : TFSF Bronz Madalya + 10.000 TL
Mansiyon (3 adet) : TFSF Mansiyon + 5.000 TL
Jüri Özel Ödülü : 5.000 TL
Sergileme (En fazla 30 adet) : 1000 TL
Ödül ve sergileme dışında düzenleyici kurum yarışmaya gönderilen fotoğraflardan en az
sergileme bedeli karşılığı satın alabilir.

7 / 7

13. Düzenleyici Kurum Yarışma Sorumlusu:

Adı ve Soyadı : Mikail Hannutoğlu
İrtibat Tel : 05326917069
E-posta Adresi : info@nihori.org
14. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2024-063”
numara ile onaylanmıştır.

YASAL UYARI
“Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ve üyesi derneklerinin uzun yıllara dayalı birikim,
deneyim ve bilgilerinin ürünü olan ve fikri eser niteliğindeki örnek yarışma şartname metinleri,
TFSF'nin yazılı izin ve onayı olmaksızın aynen ya da kısmen kullanılamaz ve alıntılanamaz.
Aksine davranış ve telif hakkı ihlalleri, FSEK, 5651 sayılı Kanun, BK ve TTK uyarınca
yasal takip ve yaptırıma konu edilecektir.”